About / Ynghylch

The idea of having a blog for pupil voice in the Vale of Glamorgan was initiated by Councillor Bob Penrose, Vale Cabinet member for Learning and Culture . The aim of the blog is to firstly share best practise amongst school councils and to  promote what is happening within their schools.

The way in which this blog has been designed; the name of the blog; and the content for the blog was decided by pupils at a workshop attended by pupils of five secondary schools of the Vale of Glamorgan on the 11th July 2018.

This blog will be continuousley developed and will give all pupils in the Vale of Glamorgan to have their say and share news.

More information about the workshop held on 11th July 2018 can be found by clicking here.

 

Cafodd y syniad o gael blog ar gyfer llais disgyblion ym Mro Morgannwg ei ddechrau gan y Cynghorydd Bob Penrose, aelod Cabinet y Fro ar gyfer Dysgu a Diwylliant. Nod y blog yn y lle cyntaf yw rhannu arfer gorau ymysg cynghorau ysgol a hyrwyddo’r hyn sy’n digwydd yn eu hysgolion.

Cafodd y ffordd y cafodd y blog hwn ei ddylunio; enw’r blog; a’r cynnwys ar gyfer y blog ei benderfynu gan ddisgyblion mewn gweithdy a fynychwyd gan ddisgyblion o bump ysgol uwchradd ym Mro Morgannwg ar 11 Gorffennaf 2018.

Caiff y blog hwn ei ddatblygu’n barhaus a bydd yn rhoi’r cyfle i’r holl ddisgyblion ym Mro Morgannwg gael dweud eu dweud a rhannu newyddion.

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdy a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf cliciwch yma.